پرونده «فوتبال مدرن»

فوتبال چگونه مدرن شد؟

فوتبالی که امروز می‌شناسیم و دنبالش می‌کنیم و عاشقش هستیم با فوتبال ۳ دهه قبل تفاوت‌های زیادی دارد.فوتبالی که امروز می‌شناسیم و دنبالش می‌کنیم و عاشقش هستیم در گذر زمان به چیزی که اکنون هست تبدیل شده.فوتبالی که امروز می‌شناسیم و دنبالش می‌کنیم و عاشقش هستیم قبلاً اینطور نبوده.